Privacy statement WVM Administratie

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van WVM Administratie of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:
Ondernemer: Marc Vesters
Onderneming: WVM Administratie
Bezoekadres: Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen
Nederland
E-mail: marc@wvma.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 3742 3761
KvK-nummer: 63121999

WVM Administratie is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie
voor analyse- en marketingdoeleinden. WVM Administratie is verantwoordelijke in de zin van de AVG. WVM Administratie is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens WVM Administratie, waaronder https://wvma.topzeven.com/contact/.

WVM Administratie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke
marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door WVM Administratie opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door WVM Administratie. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor WVM Administratie om de overeenkomst uit te voeren.

WVM Administratie gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen
tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt WVM Administratie
altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door WVM Administratie worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:
– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam,
geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, Burgerservicenummer, telefoonnummer
en/of e-mailadres;
– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode en woonplaats;
– voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of
andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt WVM Administratie altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien,
wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan
marc@wvma.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
– in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de
overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet
toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens
langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de
betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de
Belastingdienst;
– in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van
de klacht;
– in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de
vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan WVM Administratie gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen
zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor WVM Administratie, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar marc@wvma.nl.

Het staat WVM Administratie vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van WVM Administratie ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van WVM Administratie. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van WVM Administratie. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van WVM Administratie.